HUISHOUDELIJK REGLEMENT†† 2021 -2022

 

Hoofdstuk 1 ††††††††††† Naam en zetel van de vereniging

 

De zaalvoetbalorganisatie draagt de naam Ē Sittardse Zomeravond Competitie Ē (hierna kortweg SZC genoemd). De SZC is gevestigd te Sittard en opgericht op 20 mei 1963. Het secretariaat is gehuisvest op Knapenstraat 1, 6166 ED te Geleen.

 

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

 

 1. Door aanmelding / inschrijving geeft iedere deelnemer aan de competitie te kennen het huishoudelijk reglement te aanvaarden.

 

 1. De SZC functioneert zonder winstoogmerk. Slechts de kosten, noodzakelijk voor een goede organisatie, worden doorberekend aan alle deelnemende teams. In de jaarvergadering licht het bestuur het gevoerde financiŽle beleid toe. Een kascontrolecommissie heeft zich voor de vergadering gebogen over de financiŽle huishouding en stelt vervolgens de vergadering voor de penningmeester en het bestuur wel/niet decharge te verlenen.

 

 1. Bij inschrijving van nieuwe teams kan het bestuur voorstellen tot het betalen van een voorschot vanÄ 100,=. Dit wordt vervolgens verrekend met de totale kosten per seizoen.

 

 1. De totale kosten van ieder team dienen in maximaal twee termijnen voldaan te worden. Ieder team ontvangt via zijn contactpersoon een overzicht van de te verwachten kosten voor het seizoen 2019 Ė 2020 met daarbij de data waarop uiterlijk de voorschotten voldaan dienen te zijn.

 

 1. Stijgende prijzen van bijvoorbeeld zaalhuur komen voor rekening van de deelnemende teams.

 

 1. Ieder team heeft de plicht zich op correcte en sportieve wijze te gedragen. Indien een speler zich schuldig maakt aan herhaald ergerlijk gedrag tijdens de wedstrijden en/of minder vleiende opmerkingen maakt naar tegenstanders en/of scheidsrechters kan de speler verdere deelname aan de competitie ontzegd worden. Hetzelfde geldt als een speler zich, naar oordeel van scheidsrechter en/of bestuur, onder invloed van alcohol of enig ander geestverruimend middel bevindt.

 

 1. Schade toegebracht aan derden, de zaal en/of kantine zal op de schuldige(n) verhaald worden.

 

 1. Bij uitsluiting of terugtrekking na inschrijving, dan wel tijdens de competitie zal geen enkele financiŽle bijdrage worden gerestitueerd. Eventuele openstaande vorderingen zullen alsnog verhaald worden op een teruggetrokken team.

 

 1. Het bestuur kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor eventueel opgelopen blessures tijdens competitie- en/of bekerwedstrijden. Blessures vallen onder eigen verantwoordelijkheid.

 

 1. De SZC is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van bezittingen en eventueel geleden schade. Zorg ervoor dat de kleedkamers netjes achtergelaten worden. In de kleedkamers is het verboden te roken.

 

 1. Rekening houdend met de ervaringen uit het verleden zal het Bestuur geen enkel exces tolereren en op een ondubbelzinnige wijze, zo nodig vergaande, maatregelen nemen.

 

 1. Deelname aan onze competitie kan alleen als de geldende coronamaatregelen van de overheid in acht worden genomen. Zie hiervoor https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/sport en https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/maatregelen
  Bij klachten: blijf thuis!

 

Hoofdstuk 3 Teams en spelers

 

 1. Bij inschrijving neemt men deel aan de door de SZC te organiseren zaalvoetbalcompetitie.

 

 1. Inschrijving van nieuwe spelers dient voorafgaand aan de wedstrijd (of zoveel eerder) bij hoofdscheidsrechter en bestuurslid Jan Geilen (jlm.geilen@home.nl) gedaan te worden.

 

 1. De laatste vijf competitiewedstrijden, alsmede halve- en hele bekerfinale mogen geen nieuwe spelers meer ingeschreven en vervolgens opgesteld worden. Dit om competitievervalsing te voorkomen.

 

 1. De minimumleeftijd om deel te nemen aan de SZC is vastgesteld op 18 jaar. Voor dit seizoen betekent het dat een speler in 2003 of eerder geboren dient te zijn.

 

 1. Ter bescherming van het vrijetijdszaalvoetbal mogen in de door de SZC georganiseerde competitie- en bekerwedstrijden geen KNVB-zaalvoetballers uitkomen die in de Hoofdklasse zaal- en/of veldvoetbal of hoger spelen. Een speler wordt als KNVB-zaalvoetballer beschouwd als hij gedurende het lopende of voorgaande seizoen tenminste een bindende KNVB zaal Ė en/of veldvoetbalwedstrijd in de Hoofdklasse of hoger heeft gespeeld. In de jaarvergadering van 4 juli 2017 is door een meerderheid van de teams bepaald dat per wedstrijd maximaal 1 dispensatiespeler mag meespelen (dit hoeft niet altijd dezelfde speler te zijn). Het meespelen van 1 dispensatiespeler moet voorafgaand aan de wedstrijd op het wedstrijdformulier worden aangegeven. Bij overtreding van deze regel wordt de betreffende wedstrijd verloren verklaard en besluit het bestuur over verdere strafmaatregelen.

 

 1. Spelers mogen tijdens het seizoen niet voor meerdere teams uitkomen. Spelers die niet op de teamlijst staan, zijn uitgesloten van deelname. Indien geconstateerd wordt dat een team in overtreding is, kan het bestuur besluiten de uitslag vast te stellen in een reglementaire 3-0 overwinning voor het benadeelde team. Gaan teams echter onderling akkoord, dan zal de scheidsrechter hier geen melding van maken en wordt de wedstrijd als een officiŽle wedstrijd beschouwd.

 

 1. Indien men onregelmatigheden meent te constateren, dient dit op het wedstrijdformulier gemeld te worden. Latere meldingen worden niet in behandeling genomen.

 

 1. Alle teams dienen over reserveshirts / hesjes van dezelfde kleur te beschikken. Bij gelijke tenues dient het op papier uitspelende team reserveshirts / hesjes te dragen.

 

Hoofdstuk 4 Spelregels

1.    Er wordt gespeeld volgens de KNVB/SZC-zaalvoetbalregels. Een samenvatting van alle regels is te vinden op de SZC internetpagina Spelregels.

 

2.    Een directe rode kaart leidt tot een automatische schoring voor de eerstkomende wedstrijd en wordt aangemeld bij de strafcommissie. Die beslist of het bij deze ene wedstrijd blijft of dat er een aanvullende straf komt. Een rode kaart die het gevolg is van twee gele kaarten heeft opgelopen, wordt 1 wedstrijd geschorst, ongeacht of het een competitie- of bekerwedstrijd betreft. Bij de 8ste en 10de gele kaart volgt weer telkens 1 wedstrijd schorsing.

 

3.    Voor aanvang van een wedstrijd draagt de aanvoerder zorg voor het invullen van de spelersnamen op het wedstrijdformulier. De scheidsrechter controleert of de namen voorkomen op de spelerslijst van de betreffende teams. De scheidsrechter heeft altijd een geactualiseerd overzicht van de spelerslijsten in zijn bezit. Spelers die niet op deze lijst voorkomen zijn ook niet speelgerechtigd.

 

4.    Er wordt in drie klassen van 9 teams een competitie gespeeld waarin men elkaar 3 maal treft. Hierdoor bestaat de competitie uit 24 wedstrijden.

De kampioenen van de 1ste en 2de klasse promoveren, de laatsten uit de hoofdklasse en 1ste klasse degraderen.

De nummer 2 uit de 1ste klasse speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer 8 uit de hoofdklasse voor een plek in de hoofdklasse.

De nummer 2 uit de 2de klasse speelt een promotie/degradatiewedstrijd tegen de nummer 8 uit de 1ste klasse voor een plek in de 1ste klasse.

 

5.    Nieuwe teams starten in principe in de 1ste klasse, waarbij gestreefd wordt naar een evenredig aantal teams in de drie klassen. Het bestuur besluit hier uiteindelijk definitief over.

 

6.    De kampioenen van iedere klasse zullen aan het eind van de competitie een beker ontvangen.

 

7.    Alle eindstanden worden bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten (3 punten voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel). Bij een gelijk puntenaantal volgt een beslissingswedstrijd. Doelsaldo is niet van belang.

 

8.    Tijdens het seizoen vindt ook een bekercompetitie plaats. De loting voor de 1ste ronde vindt tijdens de jaarvergadering plaats. In de 1ste bekerronde zullen 5 teams vrijgeloot worden en de overige 22 teams middels loting aan een tegenstander gekoppeld worden.

 

 

9.    De wedstrijden worden op maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond in diverse sporthallen gespeeld.

 

10. De wedstrijden staan onder leiding van scheidsrechters door het bestuur van de SZC aangesteld. Tegen beslissingen van scheidsrechters kan nooit beroep worden aangetekend.

 

11. Na vaststelling van het competitieprogramma (tijdens de jaarvergadering) is het niet meer mogelijk verzoeken in te dienen tot verplaatsen van wedstrijden. Vindt men de tegenstander van betreffende wedstrijd, alsmede teams van een andere wedstrijd bereid om te ruilen van tijdstip, dan is dat akkoord. Initiatief zal echter vanuit het team dat een wedstrijd wilt verplaatsen moeten uitgaan. Lukt dit niet, dan blijft het oorspronkelijke tijdstip gehandhaafd. Lukt het ruilen van een wedstrijd doordat alle 4 betrokken team akkoord zijn, dan dient de wedstrijdsecretaris hierover geÔnformeerd te worden.

 

12. Bij afwezigheid van de scheidsrechter bepalen teams onderling of de wedstrijd als competitiewedstrijd gespeeld wordt. Dit wordt voorafgaand aan de wedstrijd op het wedstrijdformulier vastgelegd. Wenst men dat niet, dan wordt de wedstrijd opnieuw gepland.

 

13. De scheidsrechter kent na iedere wedstrijd de teams in het kader van de Fair Play Cup een cijfer toe dat meetelt in de vaststelling van de Fair Play Cup 2019 Ė 2020.

 

Hoofdstuk 5 Boetebepalingen en strafzaken

 1. Teams dienen op het aangegeven tijdstip van de wedstrijd met minimaal 4 spelers aanwezig te zijn. Wanneer een team niet op tijd aanwezig is, zal 10 minuten worden gewacht. Daarna zijn de kosten van de zaalhuur en de scheidsrechtervergoeding voor het schuldige team en wordt de wedstrijd met 3-0 verloren gegeven.

 

 1. Als een team niet aanwezig is, zijn de volledige kosten van de zaalhuur en scheidsrechtervergoeding voor rekening van dat team. Het team dat wel aanwezig was, krijgt de kosten van de zaalhuur en de scheidsrechtervergoeding niet in rekening gebracht.

 

 1. Bij 3 maal niet komen opdagen zonder bericht van afmelding volgt uitsluiting van de competitie.

 

 1. Kan een team door overmacht niet spelen, dient dit binnen 1 week na de geplande wedstrijd schriftelijk (per e-mail) gemotiveerd te worden voorgelegd aan de wedstrijdsecretaris (johnvinken@ziggo.nl).

 

 1. Een strafcommissie zal zich buigen over ernstige overtredingen en/of wangedrag van spelers/teams. Hierbij zal ook de mogelijkheid tot hoor/wederhoor toegepast worden. De te nemen beslissingen van de strafcommissie zijn bindend waartegen derhalve geen beroep aangetekend kan worden.

 

Hoofdstuk 6 Informatieverstrekking

 1. Het competitieprogramma, de uitslagen en standen worden wekelijks verspreid via de website http://zomeravondszc.deds.nl/

 

 1. OfficiŽle mededelingen worden uitsluitend via de website doorgegeven.

 

 1. Op de website heeft ieder team de mogelijkheid zijn eigen team voor te stellen, alsook eventueel de sponsor.

 

 1. Topscorers en andere wetenswaardigheden worden wekelijks up - to date gehouden via de website.

 

Hoofdstuk 7 Privacyverklaring SZC Sittardse Zomeravond Competitie

 

Algemene verordening gegevensbescherming, hierna de AVG, is sinds 25 mei 2018 van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens.

Als bestuur verwerkt de vereniging SZC als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens.

De SZC respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving worden verwerkt.

 

Gegevens organisatie

Naam: SZC Sittardse Zomeravond Competitie

KvK-nummer: 40189295

Algemeen e-mailadres: secretarisszc@gmail.com

Website: http://zomeravondszc.deds.nl/

 

Doeleinden verwerking

De SZC verzamelt persoonsgegevens primair om in brede zin van het woord uitvoering te kunnen geven aan:

-                      Contact met u te leggen en te onderhouden (per post, telefonisch, per e-mail);

 

Bewaartermijn

Voor wat betreft uw persoonsgegevens geldt specifiek dat, op advies van de Autoriteit:

-                      Gegevens die voor de penningmeester fiscaal van belang zijn, bewaart de SZC conform de wettelijke bewaartermijn, tot zeven jaar nadat het team geen lid meer is van de SZC.

 

Verstrekking aan derden

Verstrekking aan derden

We verstrekken geen gegevens aan derden alleen indien dat wettelijk verplicht is.

De gegevens worden alleen binnen de eigen organisatie gebruikt.

-                      Het verzorgen van de website van SZC.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-                      Alle bestuursleden die namens SZC van uw gegevens kennis kunnen nemen zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht daarvan.

-                      Alle scheidsrechters zijn geÔnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en aan geheimhoudingsplicht daarvan.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een deel hiervan. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

 

Hoofdstuk 8 Tot slot

Elke deelnemer aan de competitie van de SZC wordt geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van dit huishoudelijk reglement alsmede de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, zijn ter beoordeling van het bestuur van de SZC.

 

Guido Hendrix

secretaris SZC